Podział działki

Cele podziału działek mogą być różne w zależności od potrzeb właściciela nieruchomości. Możemy wydzielać części działek budowlanych pod sprzedaż lub budowę domu. Czasami decyzja o podziale działki jest podyktowana chęcią regulacji granic lub wyznaczenia dostępu do drogi publicznej, bądź zniesienia współwłasności.

Podział działki budowlanej na podstawie decyzji o warunkach zabudowy  lub miejscowego planu zagospodarowania

Wstępny projekt podziału:

Na podstawie treści Warunków zabudowy lub zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne jest przygotowanie wstępnego projektu podziału działki. Geodeta przygotuje plan sytuacyjno-wysokościowy nieruchomości, zaznaczając na nim nowe granice działek wynikowych.

Wniosek do urzędu gminy: Zgodnie z wymogami lokalnego urzędu gminy, należy złożyć wniosek o zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć projekt podziału na aktualnej mapie zasadniczej, badanie księgi wieczystej nieruchomości oraz wypis z ośrodka dokumentacji geodezyjnej. Należy pamiętać, że każda wydzielona działka powinna mieć dostęp do drogi publicznej. Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez urząd gminy jest podstawą aby podzielić działkę.

Czynności geodezyjne na gruncie:

W przypadku nieustalonych granic geodeta zawiadamia właścicieli sąsiednich nieruchomości  celem ustalenia granic działki przed podziałem. Na gruncie geodeta spisuje protokoły z ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości oraz wyznacza granice nieruchomości podlegającej podziałowi.

Składanie operatu geodezyjnego:

Geodeta sporządza operat geodezyjny oraz sporządza mapę z projektem podziału i składa operat wraz z mapą do weryfikacji do starostwa do ośrodka dokumentacji geodezyjnej. Po pozytywnej weryfikacji operatu geodeta otrzymuje opieczętowane mapy z projektem podziału.

Zatwierdzenie projektu podziału w urzędzie gminy:

Geodeta sporządza składkę do urzędu gminy wraz z mapami i składa wraz z wnioskiem o wydanie decyzji zatwierdzającej podział. Prawomocna decyzja zatwierdzająca podział jest postawą do dalszych czynności cywilno-prawnych: spadek , darowizna, umowa kupna sprzedaży i stanowią podstawę do dokonania wpisu w księgach wieczystych.

Podział działki w celu regulacji granic nieruchomości

Podział działki w celu poszerzenia działki sąsiedniej jest procedurą, w której właściciele dwóch sąsiednich nieruchomości decydują się na przekazanie części jednej z działek drugiej nieruchomości w celu zwiększenia jej powierzchni. Procedura ta wymaga uzyskania odpowiednich zgód, formalności prawnych i geodezyjnych.

Procedura podziałowa jest podobna jak przy podziale na podstawie Warunków zabudowy i też wymaga zaopiniowania oraz wydania ostatecznej decyzji podziałowej.

Podział działek rolnych

Jeżeli nowo wydzielone działki mają powierzchnię większą od 30 arów wówczas podział nieruchomości można wykonać bez opiniowania i decyzji z urzędu gminy. Potrzebne jest jedynie zaświadczenie o braku położenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wykonujemy podziały nieruchomości począwszy od przygotowania i złożenia wniosku o podział nieruchomości, sporządzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości, wyznaczenie granic na gruncie i sporządzenie map podziałowych, aż po uzyskanie decyzji administracyjnej zatwierdzającą dany podział działki.

Indywidualna wycena usług i konkurencyjne ceny.
Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń.

Zakres usług - podział działki Rzeszów

  • Podział nieruchomości Rzeszów
  • Ustalenie granic działki
  • Wznowienie granic
  • Wyznaczanie punktów granicznych
  • Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
  • Wyznaczenie drogi dojazdowej